Other

2021 Subject Index

Turk J Pharm Sci 2021;18(6):0-0

2,5-dihyroxybenzoic acid/2,5-dihiroksibenzoik asit332
32 factorial design/32 faktör tasarımı498
3D graph analysis/3D grafik analizi498
5-Fluorouracil/5-Florourasil332
Access/Erişim282
Accuracy/Doğruluk718
Acute myeloid leukemia/Akut miyeloid lösemi75
Adherence/Uyum242
Ageratum conyzoides L./Ageratum conyzoides L.609
Ajuga genevensis/Ajuga genevensis616
Ajuga reptans/Ajuga reptans616
Ajuga salicifolia/Ajuga salicifolia616
Aloe vera/Aloe vera465
Alzheimer’s disease/Alzheimer hastalığı3,104
Amlodipine/Amlodipin306
Amyloid-β (1-42)/Amiloid-β (1-42)104
Analgesic test/Analjezik test574
Anatomy/Anatomi157
Ankara/Ankara667
Anti-inflammation/Anti-inflamatuvar702
Anti-inflammatory activity/anti-inflamatuvar aktivite574
Anti-influenza activity/Anti-influenza aktivitesi151
Anti-tumor/Anti-tümör738
Antibacterial/Antibakteriyel10, 476
Antibiotic/Antibiyotik282
Antibiotic resistance/Antibiyotik direnci133
Anticoagulant/Antikoagülan445
Antidepressants/Antidepresanlar242
Antidiabetic/Antidiyabetik204
Antifungal/Antifungal10
Antimicrobial activity/Antimikrobiyal aktivite616
Antioxidant/Antioksidan10, 204, 702
Antioxidant activity/Antioksidan aktivite44, 430, 616
Antioxidant capacity/Antioksidan kapasite574
Antioxidants/Antioksidanlar213
Antioxidative quality/Antioksidan kalite776
Antiplasmodial activity/Antiplazmodiyal aktivite80
Antithrombotics/Antitrombotik ilaçlar1
Apoptosis/Apopitoz781
Apoptotsis/Apoptoz140
Arachidonic acid/Araşidonik asit56
Associated factors/İlgili faktörler242
Astaxanthin/Astaksantin289, 609
Attitude/Tutum530
Azelnidipine/Azelnidipin550
Bacteria/Bakteri68
Bee propolis/Arı propolisi405
Bees wax/Balmumu367
Betahistine/Betahistin140
Bictegravir/Biktegravir410
Bioavailability potential/Biyoyararlanım potansiyeli/452
Biomarker/Biyobelirteç376
Boraginaceae/Boraginaceae204
Bulk drug/Yığın ilaç296
c-Met/c-MET738
Caco-2 cells/Caco-2 hücreleri223
Caco2/Caco2604
Cancer/Kanser140
Cancer chemotherapy/Kanser kemoterapisi332
Candida albicans/Candida albicans557
Carbamazepine/Karbamazepin17
Cardiac enzyme/Kardiyak enzim271
Cardioprotective/Kardiyoprotektif271
Carrageenan/Carrageenan56
Cationic nanoemulsions/Katyonik nanoemülsiyonlar652
Cellular-migration/Hücre göçü140
Centella asiatica/Centella asiatica609
Central composite design/Merkezi kompozit tasarım388
Chemical kinetics/Kimyasal kinetik550
Chitosan/Kitosan483, 492
Chronic myeloid leukemia/Kronik miyeloid lösemi75
Citric acid/Sitrik asit34
Classical heating/Klasik ısıtma167
Cleaning samples/Temizleme numuneleri296
Cleome coluteoides/Cleome coluteoides10
Clinical nutrition/Beslenme tedavisi250
Clinical pharmacist/Klinik eczacı517
Clinical pharmacy/Klinik eczacılık250, 517
Coated microneedles/Kaplanmış mikroiğneler367
Cocrystals/Kokristaller790
Cognitive deficit/Bilişsel eksiklik104
Colleague/Meslektaş770
Comet assay/Comet testi360
Communication/İletişim770
Community pharmacists/Serbest eczacılar530
Community pharmacy/Toplum eczanesi695
Composite hydrogel/Kompozit hidrojel483
Consensus scoring/Konsensüs skorlama730
Controlled release gel matrices/
Kontrollü salımlı jel matriksler167
Çorum/Çorum695
COVID-19/COVID-191, 122, 250, 527, 530, 665
Crosslinked starch/Çapraz bağlı nişasta34
Crosslinking/Çapraz bağlama34
Cyclophosphamide/Siklofosfamid420
CYP3A4/CYP3A417
Cyperus esculentus tuber starch/
Cyperus esculentus yumru nişastası34
Cytotoxicity/Sitotoksisite597, 637
Dalbergia sissoo/Dalbergia sissoo104
DEET/DEET352
Degradation product/Bozunma ürünü550
Dehydroepiandrosterone/Dehidroepiandrosteron185
Dental caries/Diş çürüğü476
Depression/Depresyon21, 242
Dermatophytosis/Dermatofitoz326
Design of experiment/Deney tasarımı306, 752
Desoximetasone/Desoksimetazon465
Diazepam/Diazepam398
Direct compression/Direkt basım589
Disease-modifying therapy/
Hastalık modifiye edici tedaviler665
Dissolution/Çözünme790
Dissolution/Dissolüsyon589
Dissolution comparison/Çözünme karşılaştırması565
Dissolution medium/Çözünme ortamı565
DNA/DNA645
DNA-drug interaction/DNA-ilaç etkileşimi645
Docking/Docking710
Dopamine/Dopamin761
Doxorubicin/Doksorubisin271
Drug/İlaç228
Drug delivery dystems/İlaç taşıyıcı sistemler111
Drug interaction/İlaç etkileşimi17
Drug metabolizing enzyme/İlaç metabolize eden enzim799
Drug repurposing/İlaç yeniden konumlandırma730
Drug target/İlaç hedefi710
Drug transporter/İlaç taşıyıcısı799
Drug-drug interactions/İlaç-ilaç etkileşimleri1
Drug-related problems/İlaçla ilgili problemler517
Dual-biofilm/İkili-biyofilm557
E. coli/E. coli133
Education/Eğitim122
EDX/EDX213
Electrical stimulation/Elektrik stimülasyonu/483
Electroanalytical methods/Elektroanalitik yöntemler339
Electrochemistry/Elektrokimya645
Emtricitabine/Emtrisitabin410
Emulgel/Emüljel465
Enalapril/Enalapril306
Endometriosis/Endometriozis91
Enterococcus faecalis/Enterococcus faecalis557
Enthalpy/Entalpi385
Entropy/Entropi385
Ephedra nebrodensis/Ephedra nebrodensis574
Epirubicin/Epirubisin420
Erlotinib/Erlotinib589
Error/Hata228
Estradiol (E2)/Estradiol (E2)91
Estrogen receptor (ERα and ERβ)/
Östrojen reseptörü (ERα ve ERβ)91
Ethnobotany/Etnobotani667
Ethnomedicine/Etnotıp80
Ethnopharmacology/Etenofarmakoloji192
Evaluation/Değerlendirme282
Experiment design/Deney tasarımı167
Experimental design/Deneysel tasarım718
Fasting blood glucose/Açlık kan şekeri405
Febuxostat/Febuksostat61
Financial ratios/Finansal oranlar695
Fit factors/Uyum faktörleri565
Fixed-dose combination/Sabit dozlu kombinasyon306
Flavonoids/Flavonoidler56
Fluoxetine/Fluoksetin683
Flusilazole/Flusilazol597
Folk medicines/Halk ilaçları667
Forced degradation studies/Zorla bozunma çalışmaları410
Forced swimming test/Zorlu yüzme testi21
Formulation/Formülasyon296
Free radicals/Serbest radikaller262
Fungal endophytes/Fungal endofitler124
Fungal inhibition/Fungal inhibisyon557
Fuzzy Analytic Network Process/
Bulanık Analitik Ağ Prosesi252
Gel preparation/Jel hazırlama609
Gelatinization/Jelatinizasyon385
Gene delivery/Gen taşınımı344
Genotoxicity/Genotoksite781
Gentisic acid/Gentisik asit332
Glucocorticoid/Glukokortikoid21
Gram-negative/Gram-negatif68
Gram-positive/Gram-pozitif68
Granny Smith apple/Granny Smith elma262
HDAC/HDAC730
Health communication/Sağlık iletişimi176
Health services/Sağlık hizmeti770
Healthy volunteers/Sağlıklı gönüllüler405
Heavy metal/Ağır metal581
Hepatocellular carcinoma/Hepatosellüler kanser781
Hepatoprotective/Hepatoprotektif332
Hepatoprotective activity/Hepatoprotektif aktivite319
Hepatotoxicity/Hepatotoksisite332
HepG2/HepG2604
Herbal/Bitkisel581
Herbal medicines/Herbal ilaç146
Highway/Otoyol581
Histiocytic lymphoma/Histositik lenfoma75
Honey/Bal776
Hospital/Hastane282
HPLC/HPLC319, 550
HPLC/YBSK204, 306
HPMC E15/HPMC E15683
HPTLC/HPTLC271
HuVeC/HuVeC185
Hydro-alcoholic extracts/Hidro-alkolik ekstreler574
Hydrogel/Hidrojel352
ICH guidelines/ICH yönergeleri718
In vitro/İn vitro146
In vitro culture/İn vitro kültür124
In vivo radiographic study/İn vivo radyografik inceleme388
Inclusion complex/İnklüzyon kompleksi589
Indicator/Gösterge282
Insulin resistance/İnsülin direnci405
Interaction/Etkileşim665
Intranasal/İntranazal492
Isoflavones/İzoflavonlar799
Isolated compounds/İzole bileşikler430
IVIVC/IVIVC233
Kinetic models/Kinetik modeller465
Kızılcahamam/Kızılcahamam667
Knowledge/Bilgi445, 530
L-arginine/L-arginin262
LC-MS/MS/LC-MS/MS616, 761
LC/MS/LC/MS133
Lead/Kurşun581
Leishmania major/Leishmania major710
Leishmania tropica/Leishmania tropica146
Level A correlation/A düzeyi korelasyon233
Levy plot/Levy plotu233
Light/Işık124
Limonia acidissima/Limonia acidissima3
Linagliptin/Linagliptin645
Liposomes/Lipozomlar492
LOAEL/LOAEL738
Loratadine/Loratadin492
Lovastatin/Lovastatin541
Macrophage/Macrofaj146
Malaria/Sıtma80
Masseter muscles/Masseter kasları28
Masticatory function/Çiğneme fonksiyonu28
MCF-7/MCF-7637
MDA-MB-231/MDA-MB-231637
MDAH-2774/MDAH-2774185
Mechanistic/Mekanistik376
Medication administration/İlaç uygulama250
Medicinal plant/Şifalı bitki80
Medicinal plants/Medisinal bitkiler192
Medicinal plants/Tıbbi bitkiler667
Memecylon/Memecylon213
Metabolomic/Metabolomik557
Metformin hydrochloride/Metformin hidroklorür233, 296
Method validation/Metot validasyonu550
Method validation/Yöntem validasyonu718, 761
Metronidazole/Metronidazol510
Micromoulding/Mikro-kalıplama96
Microneedle mould/Mikroiğneli kalıp367
Microneedles/Mikroiğneler96, 367, 527
Microparticles/Mikropartiküller352
Microwave heating/Mikrodalga ısıtma167
Minocycline hydrochloride/Minosiklin hidroklorür752
Molecular docking/Moleküler yerleştirme271
Moltkia/Moltkia204
Moraceae/Moraceae157
Morphology/Morfoloji157
Morus/Morus157
MTT/MTT604
Mucoadhesive/Mukoadhesif492
Mucositis/Mukosit192
Mulberry leaves/Dut yaprakları44
Multiple myeloma/Multipl miyelom75
Multiple sclerosis/Multipl skleroz665
Mupirocin/Mupirosin438
Nanocrystal/Nanokristal223
Nanoemulsion/Nanoemülsiyon289, 652
Nanostructured lipid carriers/Nanoyapılı lipit taşıyıcılar61
Nanosuspension/Nanosüspansiyon541
Natural products/Doğal ürünler405
Nelumbo nucifera/Nelumbo nucifera56
Neuraminidase inhibitors/Nöraminidaz inhibitörleri151
Neurite growth/Nörit büyümesi597
New drug delivery systems/Yeni ilaç taşıyıcı sistemler527
Nimodipine/Nimodipin398
Non-pharmaceutical products/İlaç dışı ürünler252
Non-prescription drugs/Reçetesiz ilaçlar252
Nootropic activity/Nootropik aktivite3
Obsessive-compulsive disorder/
Obsesif-kompulsif bozukluk683
Ofloxacin/Ofloksasin133
Ointment bases/Merhem bazları628
Oleic acid/Oleik asit61
Oleuropein/Oleuropein420, 781
Olive leaf/Zeytin yaprağı781
Ophthalmic drug delivery/Oftalmik ilaç verilmesi652
Optimization/Optimizasyon124, 452
Oral bioavailability/Oral biyoyararlanım541
Oral cavity/Ağız boşluğu68
Oral drug delivery/Oral ilaç uygulama61
Oral thin film (OTF)/Oral ince film (OTF)111
Orange peel/Portakal kabuğu34
Orodispersible film/Ağızda dağılan film683
Osmotic tablet/Ozmotik tablet498
Ovarian cancer/Ovaryum kanseri185
Over-the-counter drugs/Tezgah üstü ilaçlar252
Oxidative stress/Oksidatif stres104, 420, 604, 781
P-XRD/P-XRD452
Panax ginseng/Panax ginseng17
Pancreatitis/Pankreatit262
Pandemic/Pandemi530
Paracetamol/Parasetamol167
pDNA/pDNA344
Pentylenetetrazole/Pentilentetrazol398
Periodontitis/Periodontit510
Permeability/Geçirgenlik223
Permeation/Nüfuz etme352
Pesticides/Pestisitler744
pH/pH124
Pharmaceutical care/Farmasötik bakım517
Pharmaceutical compound analysis/
Farmasötik bileşik analizi339
Pharmaceutical industry/İlaç endüstrisi111
Pharmacist/Eczacı445, 770
Pharmacokinetic interaction/Farmakokinetik etkileşim799
Pharmacokinetics/Farmakokinetik17
Pharmacophore modeling/Farmakofor modelleme730
Pharmacy/Eczane122
Pharmacy management/Eczane yönetimi695
Phenolic compounds/Fenolik bileşikler204
Phenolics/Fenolikler430
Phlomis nissolii L./Phlomis nissolii L.637
Pinus brutia/Pinus brutia319
Piracetam/Pirasetam3
Plant/Bitki581
Plant phenolics/Bitki fenolikleri332
Plaque psoriasis/Plak psöriasis465
PLGA/PLGA452
PLGA microspheres/PLGA mikroküreler752
Pollen/Polen319
Poly-lactide-co-glycolide/Poli-laktit-ko-glikolid96
Polyaniline/Polianilin483
Polylactic acid/Polilaktik asit367
Polymeric nanoparticles/Polimerik nanopartiküller452
Polymers/Polimerler111
Powder microscopy/Toz mikroskopisi/213
Precision/Kesinlik718
Pregabalin/Pregabalin398
Prescribing/Reçeteleme282
Prescription/Reçete228
Probiotics/Probiyotikler21
Problem-based learning/Probleme dayalı öğrenme176
Probucol/Probukol75
Professional competence/Mesleki yeterlilik176
Proliferation/Proliferasyon140
Promastigote/Promastigot146
Prophylaxis/Profilaksi326
Protein network/Protein ağı710
Proteomics/Proteomik133
Pullulan/Pulluhan388, 683
Pyruvate kinase/Piruvat kinaz710
QSAR/QSAR151, 738
Quercetin/Kuersetin44
Quinidine/Kinidin124
Rabbit/Tavşan326
Reactive oxygen specices production/
Reaktif oksijen türlerinin üretimi360
Recombinant human keratinocyte growth factor/
Rekombinant insan keratinosit büyüme faktörü96
Red pine/Kızılçam319
Remogliflozin/Remogliflozin296
Reserve/Rezerv282
Rheology/Reoloji628
Roadside/Yol kenarı581
Root-knot nematodes/Kök-düğüm nematodları744
Rosuvastatin calcium/Rosuvastatin kalsiyum790
RP-HPLC/RP-HPLC410
Salacia pallescens/Salacia pallescens702
Salvia verbenaca root/Salvia verbenaca kökü360
Scopolamine/Skopolamin3
Secondary metabolites/Sekonder metabolitler213, 744
Selective mutism/Seçici mutizm683
SEM/SEM213
Semi-interpenetrating polymeric network/
Yarı iç içe geçen polimerik ağ388
SH-SY5Y cell differentiation/SH-SY5Y hücre farklılaşması597
Silk fibroin/İpek fibroin510
Simvastatin/Simvastatin438
Sirtuin/Sirtüin730
Sitagliptin hydrochloride/Sitagliptin hidroklorür233
Skin diseases/Deri hastalıkları465
Social skills/Sosyal beceriler/176
Sodium lauryl sulfate/Sodyum lauril sülfat565
Soft dosage forms/Yumuşak dozaj formları628
Sol-gel transition/Sol-jel geçişi510
Solid lipid nanoparticle/Katı lipid nanopartikül344
Solidarity/Dayanışma770
Solubility/Çözünürlük541, 565, 790
Solvent casting method/Çözücü döküm yöntemi289
Solvent evaporation cocrystallization/
Çözücü buharlaşma ile kristalleşme790
Soybean/Soya fasulyesi799
Stability/Stabilite438
Stability-indicating/Stabilite göstergesi550
Staphylococcus aureus/Staphylococcus aureus476
Starch/Nişasta385
Statistical design of experiment/
Deneyin istatistiksel tasarımı498
Sterculia foetida/Sterculia foetida388
Streptococcus mutans/Streptococcus mutans476
Stress/Stres21
Structural and mechanical properties/
Yapısal ve mekanik özellikler628
Sunlight/Güneş ışığı776
SWOT analysis/SWOT analizi/252
Taguchi/Taguchi452
Tamoxifen/Tamoksifen68
Tanacetum falconeri/Tanacetum falconeri744
Teaching methods/Öğretim yöntemleri176
Temperature/Sıcaklık776
Tenofovir AF/Tenofovir AF410
Tetrahydrocurcumin/Tetrahidrokurkumin565
Thermodynamics/Termodinamik385
Thermosensitive hydrogel/Isıya duyarlı hidrojel510
Thiazolidine-4-carboxylic acid derivatives/
Tiazolidin-4-karboksilik asit türevleri151
Thin film/İnce film289
THP-1 cells/THP-1 hücreleri360
Thymus munbyanus subsp. ciliatus/
Thymus munbyanus subsp. ciliatus430
Toothpaste/Diş macunu476
Toxicity/Toksisite420, 738, 744
Toxicology/Toksikoloji376
Traditional medicine/Geleneksel tıp192
Transdermal/Transdermal352
Transdermal drug delivery/Transdermal ilaç dağıtımı367
Transdermal drug delivery/Transdermal ilaç taşıma96
Transfection/Transfeksiyon344
Transfersome gel/Transferzom jel44
Transfersomes/Transferzomlar44
Trichophyton mentagrophytes/
Trichophyton mentagrophytes326
Turkey/Türkiye157, 517, 695
Ultrasonication/Ultrasonikasyon776
UPLC-PDA/UPLC-PDA296
Urine/İdrar761
Vaccine/Aşı326
Valeriana officinalis/Valeriana officinalis604
Validation/Validasyon410, 438
Valproate/Valproat398
Verbascoside/Verbaskosit637
Virtual screening/Sanal tarama730
Vitamin D/D vitamini483
Voltammetry/Voltametri339, 645
Warfarin/Varfarin445
Watch/Saat282
WHO/DSÖ282
Witepsol/Witepsol344
Wound healing/Yara iyileşmesi483, 609
Zahedan/Zahedan192
Ziprasidone/Ziprasidon223
Zoledronic acid/Zoledronik asit339
α-actinins/α-aktininler28